< Powrót

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających podstawy języka angielskiego - poziom A2) -

Trwają zapisy! Płatność nawet w 10 ratach!

Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1.8.2017, Dz.U. poz. 1575).

 

Dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik testu znajomości języka angielskiego na poziome A2 (Pre-intermediate).Opis poziomu A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) : Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Studia nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej pod warunkiem posiadania świadectwa zdanego egzaminu z tego języka na poziomie B2 wskazanego w załączniku do ww. rozporządzenia.

Dopiero łączne spełnienie tych wymogów nadaje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Wykaz wybranych przedmiotów:

- praktyczna nauka języka angielskiego

- fonetyka języka angielskiego

- metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolach

- metodyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III

- seminarium dyplomowe

- praktyka pedagogiczna

 

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje (pod warunkiem posiadania świadectwa zdanego egzaminu z tego języka na poziomie B2)

do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:

- wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;

- wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,

- wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego;

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

KOSZT: 1.480 pln za semestr (koszt za 4 semestry: 5.920 pln) - możliwość płatności nawet w 10 ratach!!!Czas trwania: cztery semestry
Koszt:
5920 zł
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ