< Powrót

Pedagogika specjalna

Jedyny taki kierunek w Słupsku. Zapraszamy do zapisów!

Planowane rozpoczęcie w marcu 2019.

Celem studiów z zakresu Pedagogiki specjalnej jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie w kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego.

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w takich placówkach jak:

 • przedszkola ogólnodostępne

 • przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,

 • przedszkola integracyjne,

 • szkoły ogólnodostępne [wszystkie etapy kształcenia]

 • szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,

 • szkoły  integracyjne.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Charakter studiów: kwalifikacyjny

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami] - łączna ilość 360 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 120 godzin praktyk). Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015r., § 7.

Adresatami studiów są osoby chcące pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej. Oferta kierowana jest do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (o ile program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

 

2. Absolwenci

1. Ukończenie studiów podyplomowych jest potwierdzone: świadectwem ukończenia studiów w Ateneum-Szkole Wyższej.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
 

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów pedagogiki specjalnej zyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (pedagoga specjalnego) w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne, przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, przedszkola integracyjne, szkoły ogólnodostępne [wszystkie etapy kształcenia], szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, szkoły integracyjne.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu pedagogika specjalna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może pracować w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej powinny wyposażyć absolwenta w wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające mu po skończeniu studiów na:

 • dokonywanie diagnozy funkcjonalnej dziecka z niepełnosprawnością

 • dokonywanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • rozpoznawanie i identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

 • projektowanie pracy edukacyjno - rewalidacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych                      i dokonywania ich ewaluacji,

 • prowadzenie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • dokonywanie wyboru procedury osiągania celów edukacyjno-rewalidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności dziecka lub zaburzenia rozwojowego,

 • pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zastosowaniem metod, technik środków i form dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów,

 • prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 • Pracę w charakterze nauczyciela wspomagającego.Wykaz przedmiotów:

 • - Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • - Podstawy pedagogiki specjalnej
 • - Podstawy resocjalizacji
 • - Podstawy pedagogiki leczniczej
 • - Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
 • - Praca z uczniem z dysfunkcją ruchu
 • - Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • - Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • - Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • - Dydaktyka specjalna
 • - Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 • - Seminarium dyplomowe
 • - Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

 

Czas trwania: dwa semestry - 360 h zajęć dydaktycznych + praktyka
Koszt:
4500 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ