< Powrót

Przygotowanie pedagogiczne - Zapraszamy do zapisów!

Planowane rozpoczęcie styczeń 2019.

Cel studiów:

  • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Absolwent będzie miał uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć.
  • Absolwenci studiów I stopnia nabędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
  • Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiach magisterskich nabędą przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających przygotowania pedagogicznego (psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego i praktyki pedagogicznej) do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli; absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć).

 Czas trwania: 440 h / 3 semesry
Koszt:
3800 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ