< Powrót

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia

Cel studiów:

Studia podyplomowe „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych oraz certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy metodą integracji sensorycznej. Zajęcia dydaktyczne oraz praktyki odbywać się będą w placówkach partnerskich, w których realizowana jest terapia integracji sensorycznej.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.Zarys programu studiów:

1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (założenia metodologiczne, definicje),

2. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej (przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej),

3. Główne założenia integracji sensorycznej (pryncypia z zakresu neurologii, psychologii klinicznej, psychologii wychowawczej, pedagogiki specjalnej),

4. Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego,

5. Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego),

6. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (ruch, zachowanie, emocje),

7. Klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, w tym zespół Aspergera, zespoły genetyczne, ADHD, MPD, dysleksja, dysgrafia),

8. Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży,

9. Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. w zespole ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia),

10. Budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne, inne),

11. Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała.

Uwaga: możliwość odbycia praktyki zawodowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRAKTIS działającej w siedzibie ODK Profesja w Słupsku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012; poz. 572; jt.), studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: dwa semestry, 350 godzin
Koszt:
3800 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ